Impressum

thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.

ul. Toruńska 7
41-300 Dąbrowa Górnicza
Polska

Telefon:+48 32 63959-00
Fax:+48 32 63959-09

Zarząd

Zbigniew Ferda

Kontakt

Strona ta zawiera informacje o firmie thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. oraz informacje prawne odnośnie do naszej prezentacji internetowej. W przypadku zapytań odnośnie thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. lub sugestii co do formy lub treści niniejszej strony internetowej prosimy o kontakt pod następującym adresem:

thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.

ul. Toruńska 7 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
Polska
Telefon:+48 32 63959-00
Fax:+48 32 63959-09
dg.materials-processing@thyssenkrupp.com

Sąd Rejonowy: w Katowicach
Numer Rejestru KRS: 0000265532
NIP: 6292347155
REGON: 240444538

Informacje prawne

Ochrona danych osobowych

thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. cieszy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i jego produktami. Aby móc jak najobszerniej spełnić Państwa życzenia w zakresie informacji, będą Państwo ewentualnie proszeni o podanie danych osobowych. Przekazanie danych jest całkowicie dobrowolne. Jako przedsiębiorstwo globalne firma thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. posiada szereg stron internetowych na całym świecie. Wszelkie informacje, jakie Państwo wysyłają w dowolnym kraju do jednej z naszych stron internetowych, mogą być przekazywane elektronicznie do serwera tych stron w innym kraju. Tam, poza krajem, w którym informacje te zostały zebrane, mogą być one wykorzystywane, zapisane i przetwarzane. Państwa dane zostaną zapisane w pamięci zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych danego kraju, w którym strona internetowa jest prowadzona. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się na właściwej stronie internetowej.

Prawa autorskie

Copyright 2007 thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść łącznie ze zdjęciami i formą strony internetowej thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim i innymi ustawami w zakresie ochrony własności intelektualnych. Przetwarzanie lub dokonywanie zmian treści tych stron łącznie z tak zwanym framingiem i inne działania są zabronione. Ponadto treść ta nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych.

Odpowiedzialność

Informacje, które firma thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. udostępnia Państwu na tych stronach internetowych, zostały zgromadzone z najwyższą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Mimo najstaranniejszej kontroli nie można gwarantować uniknięcia pomyłek. Firma thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. wyklucza zatem wszelką odpowiedzialność lub gwarancję odnośnie dokładności, kompletności i aktualności informacji udostępnionych na niniejszych stronach. Odnosi się to w szczególności do stron internetowych, do których odsyła się poprzez łącza hyperlink. Chodzi tu przy tym częściowo o obce strony internetowe, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Stąd też thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. wyklucza z całą mocą odpowiedzialność za treść takich stron. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. nie odpowiada również za działania operatorów tego rodzaju stron w zakresie ochrony danych. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień udostępnianych informacji lub danych w każdym czasie i bez uprzednich zapowiedzi. W przypadku, gdy nasze strony internetowe zawierają wypowiedzi odnoszące się do przyszłości, to wypowiedzi te oparte są o przekonania i oszacowania kierownictwa firmy thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. i obarczone są tym samym ryzykiem i niepewnością. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do aktualizacji takowych wybiegających w przyszłość wypowiedzi. Wyklucza się zdecydowanie wszelką odpowiedzialność za takie wypowiedzi.

Znak firmowy

O ile nie zostało to w inny sposób podane, wszystkie znaki firmowe użyte na stronach internetowych firmy thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. są prawnie chronione. Dotyczy to przede wszystkim logo i oznakowań firm.

Prawa licencyjne

thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. prezentuje się Państwu za pomocą strony internetowej o innowacyjnym i informacyjnym charakterze. Mamy nadzieję, iż spełniamy tym samym Państwa oczekiwania. Przezornie zwracamy jednakże uwagę na fakt, iż zawarta w niej własność intelektualna łącznie z patentami, znakami firmowymi i prawami autorskimi podlega ochronie prawnej. Ta strona internetowa nie daje żadnej licencji na użytkowanie własności intelektualnych firmy thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. Powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, jak i wszelkie inne jej wykorzystywanie bez pisemnej zgody firmy thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. jest niedozwolone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości elektronicznej i jakimkolwiek załączniku do niej są przeznaczone wyłącznie dla wymienionego adresata i mogą zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo adresatem tej Wiadomości należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą Wiadomość, usunąć Wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiekolwiek formie. Wiadomości elektroniczne nie są bezpieczne ani wolne od błędów i mogą zawierać wirusy, oraz mogą być opóźnione, za co nadawca nie odpowiada w jakikolwiek sposób.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.

Celem osiągnięcia zgodności z RODO, oraz dostarczania Państwu niezbędnych informacji o tym, jak dane osobowe są przez nas przetwarzane, poniżej przekazujemy stosowne informacje.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych są thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Toruńskiej 7, nr KRS: 0000265532 oraz inne spółki należące do grupy przedsiębiorstw thyssenkrupp zlokalizowane na terytorium Unii Europejskiej. Mogą się Państwo z nami skontaktować listownie – adres: ul. Toruńska 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub mailowo na adres: dg.materials-processing@thyssenkrupp.com

Państwa dane osobowe:
- przetwarzane będą do czasu wykonania umowy lub trwania relacji powiązanej z możliwością
zawarcia umowy pomiędzy Państwem a thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Toruńskiej 7 lub pomiędzy Państwem a innymi spółkami należącymi do grupy przedsiębiorstw Thyssenkrupp, których administrator danych osobowych jest przedstawicielem.
- przetwarzane będą do czasu trwania obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących obowiązków podatkowych, rachunkowych, przepisów dotyczących gwarancji, rękojmi etc.
- przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej I biznesowej z Państwem i kwestie te opisujemy w naszej Polityce Bezpieczeństwa. Celami tymi mogą być wykonanie umowy łączącej Państwa z nami, zawarcie takiej umowy, wykonanie obowiązku prawnego, przesłanie stosownej oferty, czy informacji handlowej, czy usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.